Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 035
Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 045
Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 05
Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 06
Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 065
Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 07
Ugello lancia 1/4 HidroJet SS 25 deg. 09